Informacjami poufnymi są w szczególności: informacje o charakterze handlowym, organizacyjnym, technologicznym, prawnym, finansowym, informacje zawierające dane osobowe i dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych, a ponadto koncepcje biznesowe, strategie marketingowe, plany rozwoju działalności, know-how, strategie biznesowe, a także inne informacje posiadające wartość gospodarczą, własność intelektualna – w których posiadanie Odbiorca wszedł w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku ze współpracą Stron, niezależnie od sposobu lub formy pozyskania informacji, czy sposobu ich wyrażenia (w tym w formie ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, w systemach informatycznych, na serwerach), niezależnie od stopnia opracowania informacji oraz niezależnie od źródła informacji oraz od tego, czy informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne.

Nadawca zastrzega, że Informacje Poufne, które ujawnia w niniejszej korespondencji posiadają walor najwyższej wartości, i że nieautoryzowane rozpowszechnianie Informacji Poufnych zniszczy lub zmniejszy wartość tych informacji. Nadawca w związku z tym ma prawo do odszkodowania w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu rozpowszechnianiu jakichkolwiek Informacji Poufnych.

Newsletter