Wsparcie firmy “INTER-SANO” Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej w bieżącej działalności.

POIR.03.04.00-14-0336/20-00


Program operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy
Poddziałanie: brak

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie płynności finansowej Spółki.

Planowany efekt projektu:
Zasadniczym efektem projektu ma być zachowanie zdolności do wywiązywania się z kluczowych zobowiązań, utrzymania bezpieczeństwa finansowego firmy.

Wartość projektu: 311 142,63 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 311 142,63 zł


Newsletter